Gezonde school

Looptijd: december 2015 – december 2016

Betrokken organisaties:

GGD GHOR Nederland vertegenwoordigt de organisaties die werken aan het initiatief de Gezonde School. De organisatie is de beheerder van het vignet Gezonde School en verantwoordelijk voor onder meer de doorontwikkeling van het vignet. De Gezonde School wordt voor een deel gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Beoogde resultaten:

Speciaal voor mbo-scholen die voldoen aan de eisen van een Gezonde School wordt een vijfde themacertificaat ontwikkeld en geïmplementeerd. Het themacertificaat richt zich op het ‘aanleren van gezond en veilig werken’ bij studenten, veelal toekomstige werknemers. Hiervoor werkt GGD GHOR Nederland samen met organisaties die de over de juiste expertise beschikken.

In de voorbereidingsfase worden inhoudelijke experts en tenminste 10 mbo-scholen geraadpleegd om na te gaan of er voldoende draagvlak is voor een mbo themacertificaat ‘aanleren gezond en veilig werken’. Daarnaast worden in de voorbereiding de inhoud en de van toepassing zijnde wettelijke eisen vastgesteld.

In de ontwikkelfase worden de voorwaarden voor het verkrijgen van het themacertificaat opgesteld en getest bij een aantal mbo-scholen. Daarna toetst het RIVM/CGL de voorwaarden en vinden zo nodig aanpassingen plaats.

Introductie en implementatie bij scholen van het definitieve themacertificaat en de voorwaarden wordt ingezet door het online bekend maken en plaatsing van de informatie op de relevante sites. Bovendien wordt de folder over het ‘Vignet Gezonde School’ herzien en aangevuld met informatie over het nieuwe themacertificaat.

Zelfregulering

Dit project is belangrijk voor het Programma Zelfregulering, omdat het themacertificaat een instrument is dat een beweging van het moeten naar het vanzelfsprekend gezond en veilig willen werken tot stand kan brengen. Het vignet Gezonde School geeft mbo-scholen een kader om het thema ‘aanleren gezond en veilig werken’ gemotiveerd over te brengen op de school zelf en op de studenten. Het is belangrijk dat de studenten zich bewust worden van de arbeidsrisico’s, dat zij aangeleerd krijgen hoe zij zelf gezond en veilig werken en hier in de praktijk ook naar gaan handelen.