Veiligheid in Beweging (VIBE)

De pilot

Veel bedrijven willen of zijn al aan de slag met gezond en veilig werken. Maar vaak staan zij voor de uitdaging om procedures om te zetten naar daadwerkelijke veranderingen in gedrag op de werkvloer. Met het pilotproject ‘Versnelling door Inzet Branche Experts (VIBE)’ heeft VeiligheidNL een aanpak getest en doorontwikkeld waarmee bedrijven en branches gezond en veilig werken op de werkvloer kunnen stimuleren. De VIBE-methode gaat uit van het train-de-trainer principe, waarmee medewerkers uit de branche worden opgeleid tot VIBE-facilitator. Deze VIBE- facilitators geven branches en bedrijven begeleiding op maat, vergroten het bewustzijn op de werkvloer en signaleren uitdagingen rondom gezond en veilig werken. Zij activeren, stimuleren en reiken tools aan om de gestelde wensen te bereiken. Het uiteindelijke doel is om gezond en veilig werken te verankeren in de bedrijfscultuur.

De aanpak en resultaten

De VIBE-aanpak is in een pilot met Bouwend Nederland, A&O-fonds Waterschappen en de Vereniging Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven (VSB) getoetst en aangescherpt. In de test- en implementatiefase van de VIBE-aanpak heeft Bouwend Nederland twee regio-adviseurs opgeleid tot VIBE-facilitator. In totaal zijn zij in vier bedrijven aan de slag gegaan. Het A&O fonds Waterschappen heeft de VIBE-aanpak getest bij Hoogheemraadschap Delfland. Hier zijn zes KAM-coördinatoren opgeleid tot VIBE-facilitator waardoor de verspreiding onder andere Hoogheemraadschappen laagdrempeliger werd en kennis breed verspreid kon worden. De VSB heeft twee adviseurs opgeleid tot VIBE-facilitator die ad hoc en structureel ingezet zijn bij drie bedrijven op onderwerpen als ergonomie en waarborgfonds audits.

Tijdens de evaluatie is getoetst of de VIBE-aanpak haalbaar, uitvoerbaar en werkbaar is. En of het inderdaad helpt om bedrijven versneld op gang te helpen om het gedrag van medewerkers positief te beïnvloeden als het gaat om gezond en veilig werken. Op basis van de uitkomsten is de VIBE-aanpak verscherpt naar een branche-overstijgende methode die vrij inzetbaar is.

De handvatten, zoals de spiegel- en versnellingssessies, die geboden worden met de VIBE-methode als waardevol en overzichtelijk beoordeeld. Ook de werkwijze om onder begeleiding van een VIBE-facilitator knelpunten in kaart te brengen met behulp van een globaal onderzoek, de zgn. ‘First Impression’ en observaties binnen een bedrijf te doen, wordt als vernieuwend en effectief ervaren.

Hoe verder na afloop van de pilot

Vanaf september 2017 biedt VeiligheidNL de train-de-trainer opleiding tot VIBE-facilitator aan voor KAM coördinatoren, SHEQ managers en HSE medewerkers. Hierdoor kunnen de cursisten vervolgens zelf aan de slag om veilig werken op de werkvloer in beweging te krijgen. De VSB biedt de kennis van de twee opgeleide VIBE-facilitators aan de bedrijven in de sector aan. 

“Door de expertise op het terrein van veiligheidsgedrag bij onze medewerkers te versterken/vergroten, hopen wij dat zij (nog) beter in staat zullen zijn om onze leden te adviseren over en ondersteunen bij het realiseren van een effectieve veiligheidscultuur in het bedrijf.” 
Charles Verheyen, beleidsadviseur bij Bouwend Nederland

Wat kunnen andere branches en bedrijven van dit pilotproject leren?

Het is bekend dat branches en bedrijven meer aandacht besteden aan wet- en regelgeving, organisatie en techniek dan aan gedrag en cultuur als het gaat om een integrale aanpak voor gezond en veilig werken. De VIBE-methode stimuleert organisaties zelf verantwoordelijkheid te nemen bij het organiseren van gezond en veilig werken. Een VIBE-facilitator wordt getraind op onderwerpen als:

 • de achtergrond van veilig en gezond gedrag en gedragsbeïnvloeding (denk aan routinegedrag, nudging, sociale invloeden, uitspreken van intenties);
 • de inhoud (de fases) van het VIBE-traject;
 • het begeleiden van veranderingsprocessen;
 • vaardigheden gekoppeld aan faciliteren.

Voor deelnemende bedrijven bestaat het VIBE-traject uit 5 verschillende fases: 

 • Fase 1 Introductie VIBE traject in de organisatie
 • Fase 2 Globaal onderzoek (‘First Impression’)
 • Fase 3 Resultaten onderzoek en keuzes van de organisatie
 • Fase 4 Aan de slag:
  • Stap 1  Inzicht in het probleem
  • Stap 2  Formuleren van doelen en oplossingen 
  • Stap 3  Acties in de organisatie
 • Fase 5 Evaluatie en borging

Lees meer over het VIBE-traject in de brochure die je hieronder kunt downloaden. In het webinar "Veiligheid en Gezondheid in Beweging" hoor je meer over de ervaringen met deze pilot. 

VeiligheidNL

VIBE is een programma van VeiligheidNL. VeiligheidNL is een onafhankelijk expertisecentrum met de missie om ongevallen te voorkomen door veilig gedrag te stimuleren. Ze helpen mensen hun veiligheid te vergroten in en om het huis, maar ook op straat, op school en op het werk. VeiligheidNL zet zich al meer dan 30 jaar in om het aantal ongevallen in Nederland te verlagen. Zij monitort alle ongevallen in Nederland en ontwikkelt effectieve programma’s om veilig gedrag te stimuleren – daar waar dat nodig is. VeiligheidNL werkt daarbij samen met bedrijven, overheid, politie, scholen, zorgverleners, brancheverenigingen en experts. Dit doen zij op subsidiebasis voor overheidsinstanties en fondsen, maar ook in opdracht van bedrijven of soms een hele branche.

Meer weten?
VeiligheidNL
Website: www.veiligheid.nl/vibe 

Lees meer in het persbericht.

Brochure VIBE

Download de brochure VIBE