Pilot vakmanschap en zelfregulering in de asbestsector

Looptijd: december 2015 – januari 2017

Betrokken organisaties:

De stichting Ascert is de initiatiefnemer van het project ‘Vakmanschap en Zelfregulering’. Ascert stelt de wettelijk verplichte certificatieschema’s vast en beheert deze binnen de asbestsector. Onderdeel van Ascert is een Centraal College van Deskundigen, via de Vakvereniging HZC zijn hierin ook de werknemers vertegenwoordigd.

Beoogde resultaten:

Via het project ‘Vakmanschap en Zelfregulering’ wordt een klankbordgroep van Deskundig Toezichthouders Asbestverwijdering (DTA-ers) opgericht. Deze klankbordgroep zorgt voor een grotere betrokkenheid en inbreng van werknemers in de asbestsector bij het organiseren van gezond en veilig werken. Het project richt zich tevens op het verbeteren van informatie aan de werknemers in de asbestsector over de bij wet verplichte regels om deze beter te begrijpen en goed toe te passen.

Het project start met een bijeenkomst van DTA-ers om draagvlak te creëren voor de klankbordgroep en deze vervolgens te formeren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze waarop communicatie/voorlichting het beste aankomt bij werknemers en hoe de werknemers binnen Ascert gehoor krijgen.

Tijdens de Asbestos-beurs wordt de oprichting van de klankbordgroep verder bekend gemaakt. Om meer leden te krijgen voor de klankbordgroep en het draagvlak te verbreden wordt tijdens de beurs een presentatie gegeven over ‘werken en werkenden in de asbest-saneringspraktijk’. Daarnaast organiseert de klankbordgroep een bijeenkomst waarin een actueel thema centraal staat en een symposium waarbij een deel van het programma zich richt op het vakmanschap in de sector vanuit het perspectief van de werknemer. Eind 2016 zal Ascert samen met de klankbordgroep en Vakvereniging HZC de werking van de klankbordgroep evalueren. Het project wordt afgesloten met een slotbijeenkomst voor DTA-ers, waarbij de klankbordgroep en brancheorganisaties worden betrokken.

Zelfregulering

Het project draagt bij aan de doelstellingen van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken. Het project werkt aan een verhoogde risicobeleving op de werkvloer en aan een beter begrip voor het goed toepassen in de praktijk van de bij wet verplichte regels. Het project speelt in op gedrag en cultuur door vakmanschap en beroepstrots in de asbestsector centraal te stellen. In de asbestsector zijn veel flex-werknemers werkzaam. Het project betrekt werknemers direct bij gezond en veilig werken wat er voor zorgt dat regels worden (h)erkend en men zelf oplossingen kan aandragen.

Verslag bijeenkomst 28 januari 2016

Lees verslag

Verslag bijeenkomst 31 januari 2017

Lees verslag