De Pilot: Vakmanschap en zelfregulering

Om de betrokkenheid en inbreng van werknemers in de asbestsector bij het organiseren van gezond en veilig werken te vergroten, heeft stichting Ascert het pilotproject ‘Vakmanschap en Zelfregulering’ opgezet. Dat liep tussen 2015 en 2017.

Een onderdeel van Ascert vormt het Centraal College van Deskundigen. Hierin zijn ook werknemers vertegenwoordigd via de Vakvereniging HZC.

Om gezonder en veiliger te gaan werken is tijdens het pilotproject een klankbordgroep opgericht. Daarin zitten Deskundig Toezichthouders Asbestverwijdering (DTA-ers) en Deskundig Inventariseerders Asbest (DIA-ers).

De aanpak en resultaten

Het project is gestart met een bijeenkomst voor DTA-ers en DIA-ers. Op deze manier wilde men draagvlak creëren voor de klankbordgroep. Deze klankbordgroep moest op dat moment nog worden samengesteld.

Op de Asbestos-beurs gaf Ascerts vervolgens bekendheid aan de oprichting van de klankbordgroep. Het project speelt in op gedrag en cultuur door vakmanschap en beroepstrots in de asbestsector centraal te stellen.

Ascert wilde bovendien meer leden werven voor de klankbordgroep. Dit om het draagvlak te verbreden. Daarom gaf men tijdens de beurs een presentatie over ‘werken en werkenden in de asbest-saneringspraktijk’.

De klankbordgroep organiseerde op een andere datum een bijeenkomst rond een actueel thema, en een symposium. Een deel van het programma richtte zich op het vakmanschap in de sector vanuit het perspectief van de werknemer. De werking van de klankbordgroep is eind 2016 positief geëvalueerd. Hier waren zowel Ascert, de klankbordgroep als de Vakvereniging HZC bij betrokken. Het project is afgerond met een slotbijeenkomst, in overleg met de klankbordgroep en brancheorganisaties.

Ook na afloop van de pilot zorgt de klankbordgroep nog steeds voor een grotere betrokkenheid en inbreng van werknemers in de asbestsector bij het organiseren van gezond en veilig werken. Dit heeft diverse voordelen. Hierdoor heeft men op de werkvloer een verhoogde risicobeleving. Ook hebben medewerkers meer begrip voor de reden waarom de wet- en regelgeving in de praktijk goed moet worden toegepast.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit pilotproject leren?

Het pilotproject betrekt werknemers direct bij gezond en veilig werken. Dat zorgt er voor dat regels worden (h)erkend. Ook kan men zelf oplossingen aandragen. Andere brancheorganisaties en bedrijven kunnen leren van deze aanpak en die vertalen naar de eigen praktijk.

Meer weten?

Ascert is de beheerstichting in het werkveld asbest, aangewezen door de Minister van SZW. Zij vervult een coördinerende en faciliterende rol binnen dat werkveld. Stichting Ascert is de partij die wettelijk verplichte certificatieschema’s vaststelt binnen de asbestsector. De organisatie beheert de schema’s ook.

Website: https://www.ascert.nl/

Dit pilotproject is in de periode 2015-2017 uitgevoerd gedurende de looptijd van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken.