Safety awareness vergroten in de betonproductieindustrie

De pilot

BFBN (Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland) heeft een project uitgevoerd dat is gericht op het overbrengen, implementeren en verankeren van de ‘Safety Awareness’ gedachte, waarbij gezond en veilig werken als norm wordt gesteld.

De aanpak

Aan het Safety Awareness project hebben 22 bedrijven deelgenomen, waarbij zowel het management als de werkvloer betrokken zijn geweest bij de uitvoering. Tijdens een startbijeenkomst is allereerst draagvlak en veiligheidsbewustzijn bij het management van de deelnemende bedrijven gecreëerd. In de daaropvolgende workshops gingen de werknemers aan de slag met het thema ‘Leren om alle ongelukken te vermijden’. Het delen van ervaringen met bedrijfsongevallen maakte een enorme indruk op de deelnemers en droeg zo bij aan een verandering van mindset. Het gaf de deelnemers inzicht en beter begrip van de consequenties van de risico’s die ze nemen in de dagelijkse praktijk.

Na deze workshops hebben deelnemers van betrokken bedrijven een observatietraining gevolgd. De deelnemers leerden om risicovolle situaties in de fabrieken te herkennen en medewerkers hierover aan te spreken. Naast een theoriedeel, werden ook observatierondes (onder begeleiding) op de bedrijfslocaties van de deelnemende organisaties uitgevoerd. Deelnemers fungeerden daarbij als buddy van elkaar door de observatierondes op een andere bedrijfslocatie te lopen.

De uitkomsten van observaties worden vastgelegd in een digitale tool: de veiligheidsmonitor met de Risk Rate. Deze monitor geeft bedrijven inzicht in het veiligheidsniveau (Risk Rate) van hun organisatie. Bedrijven beschikken hiermee over directe handvatten om gezond en veilig werken op de werkvloer te verbeteren. Met de Risk Rate krijgen bedrijven ook inzicht in hoe zij presteren ten opzichte van andere deelnemers. Deze benchmark is geanonimiseerd en geeft op brancheniveau veel informatie en stelt de BFBN vervolgens in staat aanpassingen te doen in het arbobeleid.

Hoe verder na afloop van de pilot

De deelnemende bedrijven blijven in de toekomst observatierondes uitvoeren en hebben afspraken gemaakt over de voorgenomen frequentie. Het buddynetwerk, dat tijdens het project is gevormd, blijft eveneens in stand. Zo kunnen de bedrijven observatierondes blijven uitvoeren en ervaringen uitwisselen. De bedrijven zijn positief over dit netwerk: zij leren van elkaars maatregelen op het gebied van arbeidsveiligheid en bedenken oplossingen waaraan voorheen niet werd gedacht.

“De buddy opent onze ogen op plaatsen waar wij die al weer hadden gesloten”

-deelnemer buddynetwerk-

De BFBN zet de ervaringen van de 22 bedrijven in om binnen de branche ook andere bedrijven te overtuigen mee te doen met het Safety Awareness programma.

Resultaten en wat kunnen anderen branches en bedrijven hiervan leren?

Het buddy netwerk is een krachtig instrument voor de uitwisseling van kennis en ervaringen en voor het objectief lopen van observatierondes.

Het koppelen van diverse initiatieven, zoals de actielijst van de observatieronde aan de gedigitaliseerde RI&E voor de sector heeft grote toegevoegde waarde.

Het idee van de branche benchmark is goed overdraagbaar naar andere sectoren: zo staat de branche borg voor blijvende aandacht voor gezond en veilig werken en maakt de benchmark voor bedrijven inzichtelijk hoe zij functioneren t.o.v. andere bedrijven in de branche.

BFBN (Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland)

Werkgeversorganisatie BFBN is een kennis- en adviescentrum voor de betonproductenindustrie en zet in op het verbeteren van werkwijzen en blijvende resultaten. Naast de ontwikkeling en het gebruik in de sector van een Arbocatalogus en een Ongevallenregistratie is de BFBN actief in het initiëren van projecten op gebied van het verbeteren van de arbeidsveiligheid in de branche. De branche ‘Betonproducten’ kent negentig bedrijven (140 vestigingen) met ongeveer 6.000 werknemers.

Meer weten?

Contactpersoon: Henk Schuur, BFBN, (www.bfbn.nl

In het webinar 'Voortdurend Veilig' van 27 oktober 2016 vertellen gastsprekers Henk Schuur van BFBN  en Henri van Wijnen van Mombarg Betonelementen over dit project. 

Daarnaast zijn 3 video's beschikbaar, die BFBN heeft gemaakt over het project Voortdurend Veilig: de projectfilm, de film over de observatierondes en de (bonus)video over de monitor.