Pilot Stigas: Optimalisering Arbo in de agrarische en groene Sector

Looptijd: juni 2016 – juli 2017 (project B) en januari 2018 (project A)

Betrokken organisaties:

Stigas is een kennisinstituut (opgericht op initiatief van LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV en CNV Vakmensen) voor alle agrarische en groene sectoren.

Beoogde resultaten:

Project A: Hoe breng ik de RI&E tot leven?

Stigas ontwikkelt een RI&E systematiek voor de gehele sector met een bedrijfseigen account op Mijn Stigas.nl. Dit instrument wordt binnen de projectperiode geïntroduceerd bij 300 bedrijven in 4 verschillende sectoren. Daarbij wordt getoetst wat de effecten zijn van 3 verschillende mogelijkheden van implementatie (zonder ondersteuning, ondersteuning op afstand, persoonlijke ondersteuning). Daarnaast is er specifieke aandacht voor familiebedrijven/zelfstandigen. Na afloop van het project wordt Mijn Stigas.nl beschikbaar gesteld aan de gehele sector.

Het systeem biedt de mogelijkheid om een branche-benchmark uit te voeren, waarmee de voortgang in de gehele sector en in de afzonderlijke deelsectoren gevolgd kan worden.De uitkomsten van de RI&E worden gekoppeld met het ondernemersdossier.

Samen met werkgevers, werknemers en Inspectie SZW wordt tevens het predicaat ‘Veilig en gezond bedrijf’ ontwikkeld. 

Project B. Signalering beroepsziekten als trigger voor preventie

Dit project legt een verbinding tussen beroepsziekten en de RI&E om te leren van beroepsziekten en preventie te verbeteren. Samen met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en 12 bedrijfsartsen van Stigas worden 50 werkplekonderzoeken ingezet om beroepsziekten en mogelijke preventieve maatregelen bespreekbaar te maken op de werkvloer.

Door gezondheidsklachten en de werkgerelateerde oorzaken daarvan te analyseren en aggregeren kunnen  de protocollen van het NCvB worden verbeterd.  Daarnaast wordt het overzicht van beroepsziekten in de digitale branche-RI&E toegankelijk gemaakt en worden succesvolle maatregelen voorgedragen voor opname in de Arbocatalogus.

Zelfregulering

Door gebruik te maken van Mijn Stigas.nl zijn organisaties in staat om actief en zelfstandig hun RI&E als een levend proces op de werkvloer in te zetten. De brancheorganisatie helpt bedrijven gezond en veilig werken zelf te organiseren.

Stigas draagt bij aan de preventie van beroepsziekten door de branche-specifieke kennis over beroepsziekten te koppelen aan de RI&E. Hierbij wordt specifiek ingezet op ‘fysieke aandoeningen’ omdat deze tot de meest gemelde beroepsziekten behoren. Door de preventieadviseur en de bedrijfsarts te betrekken bij werkplekonderzoeken kunnen zij werkgerelateerde klachten vroegtijdig bespreken met werknemer en werkgever. Dit ‘gesprek op de werkvloer over beroepsziekten’ draagt actief bij aan het veranderen van cultuur en gedrag.

Stigas draagt met deze 2 projecten bij aan het inzicht in beroepsziekten en stimuleert een dynamische aanpak van de RI&E’s in de sector. Door de benchmarkgegevens kan Stigas voor de gehele branche de arbozorg op een hoger plan brengen.