Samen op weg naar werken zonder gevaarlijke stoffen in de Grafimedia

Looptijd: oktober 2016 - november 2017

Betrokken organisaties:

De Koninklijke KVGO, de brancheorganisatie voor Grafimedia, voert dit project uit in samenwerking met de Stichting ROGB (Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche). Het bestuur van de ROGB is samengesteld uit vertegenwoordigers van KVGO, ZSO, FNV Kiem en CNV Vakmensen. Deze sociale partners zorgen voor draagvlak.

Beoogde resultaten:

Het project ’Samen op weg naar werken zonder gevaarlijke stoffen’ heeft als doelstelling het gebruik van schadelijke stoffen (o.a. oplosmiddelen) in de Grafimediabranche zoveel mogelijk terug te dringen. Om dit te bereiken start een voorlichtingscampagne Stofwisseling, worden bijeenkomsten georganiseerd en instrumenten ontwikkeld.

Middels voorlichting over de risico’s van gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen) wordt enerzijds de bewustwording over het werken met gevaarlijke stoffen vergroot bij werkgevers en werknemers in de sector. Anderzijds worden bedrijven gestimuleerd om versneld over te stappen naar minder schadelijke alternatieven. Naast de voorlichtingscampagne wordt de branche ook geïnformeerd via diverse bijeenkomsten. 

De sociale partners in de Grafimedia zijn zich ervan bewust dat werkgevers en werknemers elkaar nodig hebben om over te stappen naar minder gevaarlijke stoffen. Om mensen in beweging te brengen en te houden is het belangrijk om iets te leren over het begrijpen en het beïnvloeden van gedrag. In themabijeenkomsten en via ontwikkelde tools wordt ingegaan op veilig werken via gedragsverandering. 
Er worden 2 toolboxen en een good practice ontwikkeld voor werknemers en –gevers, die ook geïmplementeerd worden in de Arbocatalogus en de branche-RI&E. De opgedane expertise wordt ook opgenomen in de dienstverlening van de helpdesk Arbo Grafimedia, die bedrijven kan helpen met vragen over dit onderwerp.

Tenslotte worden er 2 bijeenkomsten georganiseerd voor preventiemedewerkers, die de branche-erkende opleiding “Preventiemedewerker Grafimedia” hebben gevolgd.De training is afgestemd op de doelgroep en geeft de preventiemedewerkers bijscholing op de nieuw ontwikkelde kennis ten aanzien van omgang met gevaarlijke stoffen.

De good practice, ontwikkelde toolboxen en aanpassingen in de arbocatalogus worden ook ter beschikking gesteld aan andere branches met bedrijven waar met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen) wordt gewerkt.

Zelfregulering

Het werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn te verminderen door het gebruik van schadelijk stoffen te minimaliseren en de bewustwording over de risico’s te vergroten en daarmee het cultuur en gedrag op de werkvloer te veranderen. De grafimediabranche neemt met dit project zelf het initiatief om zoveel mogelijk oplosmiddelvrij te werken. Dit is een belangrijke stap in de beperking van de risico’s die in deze branche optreden; dat deze inzet door de sociale partners zelf wordt geïnitieerd is een belangrijke beweging in de zelfregulering. 

Meer weten? 

Lees meer op de website www.stofwisseling.nu en in onderstaand persbericht en artikel. 

Persbericht voorlichtingscampagne Stofwisseling

Download hier

Artikel Graficus februari 2017

Download hier