Long Alliantie Nederland

Looptijd: december 2015 – januari 2017

Betrokken organisaties:

De Long Alliantie Nederland (LAN) verbindt meer dan 30 landelijke organisaties uit verschillende sectoren en heeft een overkoepelende rol op het gebied van chronische longaandoeningen. De LAN is gestart met het Nationaal Actie Programma Chronische Longziekten (NACL).  Daarnaast zijn de sectoren Bakkerij en Cumela (cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie) nauw betrokken alsmede de gezondheidszorg.

Beoogde resultaten:

Doelstelling van het project ‘Versterken aanpak beroepslongziekten en werken met schadelijke stoffen’ is het bewerkstelligen van duurzame verbindingen tussen mensen, branches en domeinen in de aanpak van beroepslongziekten, het werken met gevaarlijke stoffen en het werken met longziekten. Het project wordt via 2 verschillende sporen uitgevoerd.

Bakkerij en Cumela:

Met een inventariserend onderzoek worden de knelpunten bij het werken met gevaarlijke stoffen vastgesteld, Daarbij wordt onderzoek gedaan naar:

  • belemmeringen bij het gebruik van bestaande oplossingen (hulpmiddelen)
  • de mogelijkheden om het gebruik van bestaande oplossingen te verbeteren
  • het vergroten van de bewustwording van het werken met gevaarlijke stoffen

Daarnaast worden mogelijkheden om het stofvrij werken te verbeteren geïnventariseerd door in gesprek te gaan met 15 ontwerpers/producenten die machines en afzuiginstallaties voor beide branches leveren.

Op basis van de resultaten worden 2 toolboxen ontwikkeld: één toolbox richt zich op het vergroten van de bewustwording . De tweede gaat over stofvrij werken en de risico’s van diverse stoffen. Beide branches zullen de nieuwe toolboxen bij hun achterban introduceren. De bakkerijsector brengt het handboek stofbeheersing van de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf extra onder de aandacht bij werkgevers en werknemers in de sector.
Lees meer informatie over de campagne ‘Een coole bakker is een schone bakker’, waarmee de Bakkerijsector werkgevers en werknemers bewust wil maken van de risico’s van het inademen van meelstof en grondstofallergie wil voorkomen.

Gezondheidszorg:

De Longalliantie doet een inventariserend onderzoek onder longpatiënten naar:

  • het versterken van bewustwording over de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen
  • knelpunten die het werken met gevaarlijke stoffen belemmeren
  • het vergroten van de toepassing van bestaande oplossingen.

Bovendien worden mogelijkheden geïnventariseerd die er voor zorgen dat mensen met een longziekte beter aan het arbeidsproces kunnen deelnemen.

Het boekje Ademnood met interviews met mensen die een beroepslongziekte hebben opgelopen, wordt ingezet om bewustwording te versterken onder werkgevers en werknemers en om een betere deelname van longpatiënten aan het arbeidsproces te bewerkstelligen.

Aan bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten wordt gevraagd naar hun visie op de knelpunten die het veilig werken met gevaarlijke stoffen belemmeren, naar een betere toepassing van bestaande oplossingen en de behoefte aan kennis over het werken met gevaarlijke stoffen. De resultaten worden gebruikt voor een checklist die gebruikt kan worden door bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten. Daarnaast wordt een inventariserend onderzoek uitgevoerd onder curatieve zorgverleners naar de mate waarin zij de factor arbeid als regulier onderdeel beschouwen van hun takenpakket en de belemmeringen en de oplossingen die er zijn om het als regulier onderdeel van hun takenpakket te maken.

Voor de gezondheidszorg komt een richtlijn Beroepsastma voor zorgverleners beschikbaar, alsmede informatie voor curatieve dienstverleners over beroepslongziekten en het werken met een longziekte. Ook worden de geïnventariseerde factoren, die het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen belemmeren, gebundeld.

Wil jij ook komen tot gezonder werken met stoffen in jouw branche? De LAN verkent graag met jou de mogelijkheden tot samenwerking. Je kunt contact opnemen met drs. Heleen den Besten, projectleider Arbeid en Gezondheid, e-mail: denbesten@longalliantie.nl.

Zelfregulering

Het project is innovatief door het toevoegen van de gezondheidszorg als partner in de uitvoering van het project. Het is gericht op bewustwording en het gebruik van kennis en (bestaande) instrumenten om gezond en veilig te werken en draagt bij aan de doelstelling om cultuur en gedrag op de werkvloer te beïnvloeden.  De integrale aanpak van preventie van beroepsziekten door verschillende doelgroepen aan elkaar te verbinden past goed binnen het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken. 

Meer weten? 

Naast de informatie over de campagne ‘Een coole bakker is een schone bakker’ is een artikel beschikbaar uit het vakblad voor bakkers 'Bakkersland ziet meelstofbeheersing als noodzaak', over een bakker die maatregelen heeft genomen om bloostelling aan meelstof te verminderen. Dit heeft hij gedaan door aandacht te hebben voor  ‘hardware, software en mindware’ (machineveiligheid, beleid en gezondheid).