De Pilot: Governance Code Veiligheid in de Bouw

Op het gebied van veiligheid in de bouwwereld hebben vijftien initiatiefnemers gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden vastgelegd ten behoeve van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Ze hebben werkwijzen geharmoniseerd en instrumenten geüniformeerd. Hiermee beogen ze de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag in de keten verder te verbeteren.

SBRCURnet is als onafhankelijke kennispartner betrokken bij het implementeren van de code. De organisatie gaat de code ook verder doorontwikkelen. Het pilotproject was bedoeld om de bekendheid van de Governance Code verder te vergroten, en de code door meer bedrijven te laten ondertekenen.

De aanpak en resultaten

De ondertekenaars van de code organiseerden bijeenkomsten, getiteld ‘Integrale veiligheid in de keten’. Ze wilden zo de bekendheid van de code vergroten voor hun ketenpartners, onderaannemers en partnerbedrijven. Tijdens de meetings is uitleg gegeven over het belang van de code en de inhoud ervan.

Alle ondertekenaars van de Governance Code committeren zich aan dezelfde doelen en afspraken. Daarna vertaalt men de gemeenschappelijke uitgangspunten en kernwaarden in concrete afspraken en acties.

De uitvoering wordt opgenomen in een afzonderlijke uitvoeringsagenda. Daarbij gaat het om quick wins, structurele veranderingen op middellange termijn en gedrags- en cultuurveranderingen.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit pilotproject leren?

Dit pilotproject is een inspiratie voor branches en bedrijven als het gaat om gezamenlijk een beweging op gang brengen van ‘moeten’ naar vrijwillig organiseren van veilig werken. Men pakt de veiligheidsrisico’s in de bouw gezamenlijk aan, met steun van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de keten.

Deze aanpak kan andere branches en bedrijven inspireren.

Meer weten?

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers en opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten naar een hoger niveau te krijgen. De mate waarin deze onderschrijvers de Governance Code geïmplementeerd hebben, is bepaald op basis van het stappenplan, dat moet worden doorlopen om volledige registratie te behalen.

Website: Governance Code Veiligheid in de Bouw

Dit pilotproject is in de periode 2015-2017 uitgevoerd gedurende de looptijd van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken.