De Pilot: Fysieke belasting huisvuilbeladers

Nieuwe, branchebrede afspraken maken over de belasting van huisvuilbeladers. Die doelstelling wilde men behalen met het pilotproject ‘Fysieke belasting huisvuilbeladers’. De Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) en Vereniging Afvalbedrijven gingen samen aan de slag met deze pilot.

De partijen willen een nieuwe norm introduceren. Die is gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Die moet de verouderde P90-norm - die de maximale belasting van een medewerker aangeeft - vervangen.

De aanpak en resultaten

De betreffende pilot is gestart met een voorbereidingsfase. Daarin is gedegen onderzoek gedaan. Er zijn metingen uitgevoerd om te bepalen wat de belasting van werknemers is en hoe zwaar hun taken zijn. Dit vormde de basis voor branchebrede afspraken. Het onderzoek leverde daarnaast randvoorwaarden op voor de leidraad Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

De aanbevelingen uit de voorbereidingsfase zijn vertaald naar een concept Richtlijn. Deze richtlijn is vervolgens getest bij vijf bedrijven. Overigens kunnen planningsafdelingen de (concept) richtlijn met behulp van een softwaretool optimaal inzetten.

De NVRD organiseerde ook themabijeenkomsten om de nieuwe Richtlijn bekendheid te geven en verder toe te lichten.

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gebruikt de aanbevelingen uit het pilotproject voor het vastleggen van nieuwe afspraken over fysieke belasting van huisvuilbeladers. Daarnaast gaat men de nieuwe Richtlijn op termijn evalueren. Dit gebeurt met behulp van prestatie-indicatoren gericht op gezondheid, inzetbaarheid en kosten/baten. In de evaluatie gaat speciale aandacht uit naar een verbetering van de inzet van oudere huisvuilbeladers.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit pilotproject leren?

Fysieke belasting is een onderwerp dat speelt in vrijwel alle sectoren. De manier waarop de afvalbranche toe werkt naar nieuwe normen, is interessant voor andere branches en bedrijven. Zij kunnen leren van deze goede praktijk.

Het project legt de nadruk op borging op de langere termijn. Dit door afspraken te maken, deze vast te leggen en tot slot te evalueren.

Meer weten?

De Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.  De Vereniging Afvalbedrijven behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de gehele afvalketen. Zij is verbinder van belangen en partijen in de keten, en helpt in de transitie naar een circulaire economie.

Websites: 

Artikel Actualisering P90 GRAM april 2016

Lees hier het Artikel

Artikel Voortgang P90 onderzoek GRAM juni 2016

Lees hier het artikel

Dit pilotproject is in de periode 2015-2017 uitgevoerd gedurende de looptijd van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken.