Fysieke belasting huisvuilbeladers

Looptijd: december 2015 – december 2016

Betrokken organisaties:

De Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) werkt in dit project samen met de Vereniging Afvalbedrijven en met de werknemers- en werkgeversorganisaties.

Beoogde resultaten:

De doelstelling van dit project is om nieuwe branchebrede afspraken te maken over de belasting van huisvuilbeladers. Een norm, op basis van de huidige stand der techniek, die door de gehele branche worden gedragen en de verouderde P90-norm kan vervangen.

Met een gedegen onderzoek en metingen in de voorbereidingsfase worden de belasting van werknemers en de zwaarte van de taken vastgesteld. Dit vormt de basis voor het maken van afspraken. Het onderzoek levert tevens randvoorwaarden voor de leidraad Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

Nadat de aanbevelingen uit de voorbereidingsfase zijn vertaald naar een concept Richtlijn, wordt deze getest in een pilot bij 5 bedrijven. Door de ontwikkeling van een softwaretool kunnen de planningsafdelingen de (concept) Richtlijn optimaal inzetten.

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche zal de aanbevelingen uit de voorbereidingsfase gebruiken voor het vastleggen van nieuwe afspraken over fysieke belasting van huisvuilbeladers. In overleg met de branche zal de NVRD beschikbare communicatiemiddelen en -mogelijkheden inzetten en themabijeenkomsten organiseren om de nieuwe norm/ leidraad bekend te maken en uit te leggen.

Ook na de afronding van het project borgt de branche de gemaakte afspraken. In de tweede helft van 2017 wordt de nieuwe Richtlijn geëvalueerd. Dit zal gebeuren met behulp van prestatie-indicatoren gericht op gezondheid, inzetbaarheid en kosten/baten. In de evaluatie zal speciale aandacht uitgaan naar een verbetering van de inzet van oudere huisvuilbeladers.

Zelfregulering

Het project Fysieke Belasting Huisvuilbeladers draagt bij aan de doelstellingen van het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie SZW. Fysieke belasting is een onderwerp dat speelt in meerdere sectoren en de wijze waarop er in de afvalbranche afspraken worden gemaakt over fysieke belasting is ook interessant voor andere branches. Het project legt de nadruk op borging op de langere termijn door afspraken te maken en deze te evalueren. Om de borging concreet te maken wordt een reviewcyclus opgestart die streeft naar continue verbetering. Bovendien is het voor het programma belangrijk dat het project investeert in een aanpak door middel van de Arbocatalogus Afvalbranche.

Meer informatie

Meer weten over het project Fysieke Belasting Huisvuilbeladers? Lees de artikelen in de vakpers. 

Artikel Actualisering P90 GRAM april 2016

Lees hier het Artikel

Artikel Voortgang P90 onderzoek GRAM juni 2016

Lees hier het artikel