Het Rapport: Preventie van beroepsziekten (Panteia, 2015)

Het rapport ‘Preventie van beroepsziekten’ gaat in op de mogelijkheden voor beleidsintensivering. Zo blijkt de bedrijfscultuur op de werkvloer van essentieel belang te zijn bij het voorkomen van beroepsziekten.

Achterliggende gedachte

Steeds meer werkgevers en werknemers zijn zich bewust van de directe oorzaken van beroepsziekten. Het ontbreekt echter vaak aan kennis en bewustzijn van de meer indirecte factoren, die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van een dergelijke ziekte.

Het Ministerie van SZW hecht veel belang aan de zorg voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en dus het voorkomen van beroepsziekten. Om die reden heeft het Panteia, in samenwerking met VHP Human Performance, opdracht gegeven onderzoek te doen naar de preventie van dit soort ziekten.

De focus van dit onderzoek lag op het in kaart brengen van risicofactoren, en instrumenten om beroepsziekten te voorkomen. Op basis van empirisch onderzoek is een model ontwikkeld. Daarin is inzichtelijk gemaakt op welke manier risico’s een rol spelen bij het ontstaan van beroepsziekten.

Het model laat zien op welke factoren preventie-instrumenten zich kunnen richten. Zo biedt het handvatten voor intensivering van preventiebeleid.

Risiconiveaus kunnen zich bevinden op drie niveaus. Dat zijn: factoren op de werkvloer, factoren op organisatie- of individueel niveau en omgevingsfactoren.

Uit het onderzoek blijkt dat het niveau van de werkvloer de belangrijkste factor is. Een aantal kernpunten die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn:

  • De verantwoordelijkheid van de werknemer.
  • De mate van betrokkenheid van de werkgever en werknemer bij werk en beleid.
  • De heersende normen ten aanzien van gezond en veilig werken.
  • De sociale steun die de werknemer ervaart bij collega’s en direct leidinggevende.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit onderzoek leren?

Bedrijven en branches kunnen dit onderzoek lezen om hun kennis op het gebied van risicofactoren voor beroepsziekten te bevorderen. Daarnaast biedt het model in het onderzoek een interessante basis om binnen een branche en/of bedrijf beroepsziekten bespreekbaar te maken, en risicofactoren samen in kaart te brengen.

Meer weten? 

Preventie van beroepsziekten (Panteia, 2015)

Download het rapport