Onderzoek Arbeidsveiligheid: Van Compliance naar Participatie

Onderzoeker Joyce Rupert deed in opdracht van het ministerie SZW een literatuuronderzoek en verkennende veldstudie naar het versterken van arbeidsveiligheid: Van compliance naar participatie. Beide onderzoeken zijn hieronder te downloaden.

Inmiddels ontwikkelt Joyce Rupert een (digitaal) instrument dat meet wat medewerkers en leidinggevenden op de werkvloer en het management concreet dóen om een veilige werkomgeving te creëren. Zo krijgen bedrijven en branches inzicht in veilig gedrag op de werkvloer en wat daarbij nog verder verbeterd kan worden. Joyce Rupert bouwt daarbij voort op haar eerdere onderzoek. 

Waarom deze tool?
Op het gebied van veilig gedrag op de werkvloer zijn momenteel verschillende trends zichtbaar. Zo willen steeds meer organisaties dat hun medewerkers zelfredzaam zijn. Er wordt meer van medewerkers geëist en zij worden mondiger. Naast het opvolgen van regels en procedures (compliance), dragen medewerkers steeds vaker vrijwillig en (pro)actief bij aan een veilige werkomgeving (participatie). Compliance is belangrijk om een basisniveau van veiligheid te kunnen waarborgen in de organisatie. Participatie helpt de veiligheid in de organisatie naar een hoger plan. Door participatiegedrag bouwen medewerkers zelf actief aan een veilige werkomgeving, omdat ze dit belangrijk vinden. Het resultaat is een veilige werkomgeving op de lange termijn. Beide vormen van gedrag zijn daarvoor nodig. Dit vraagt echter wel om een andere houding van zowel medewerkers, leidinggevenden als het management.

Om organisaties te helpen veilig gedrag op de werkvloer verder te verhogen, laat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid momenteel een zelfassessment tool ontwikkelen die meet wat medewerkers, leidinggevenden op de werkvloer en het management concreet dóen om een veilige werkomgeving te creëren. Zodoende krijgt u als organisatie inzicht in veilig gedrag op de werkvloer en wat daarbij nog verder verbeterd kan worden. De tool wordt ingevuld door medewerkers en leidinggevenden en maakt mogelijke verschillen in beleving inzichtelijk, die een startpunt kunnen zijn voor een interne dialoog.

Wat meet de tool precies? 
De Zelfassessment Veilig Gedrag is een tool die ingevuld wordt door medewerkers en leidinggevenden en die het gedrag van drie groepen in de organisatie in kaart brengt: medewerkers, leidinggevenden en het management. Medewerkers beoordelen hun eigen gedrag op twee gebieden: het opvolgen van regels en procedures (compliance) en het (pro)-actief bijdragen aan een veilige werkomgeving (participatie), bijvoorbeeld door collega’s te helpen, suggesties te doen om de veiligheid te verbeteren en zichzelf goed te informeren over veiligheid. Vervolgens wordt aan hen gevraagd het gedrag van hun leidinggevende, collega’s en het management te beoordelen.

Op hun beurt wordt aan leidinggevenden gevraagd het gedrag van medewerkers te beoordelen op drie gebieden: compliance, participatie en collegialiteit onderling. Vervolgens beoordelen zij hun eigen leiderschapsgedrag en het gedrag van het management.

Zowel aan medewerkers als aan leidinggevenden wordt bovendien gevraagd wat hen motiveert om veilig te werken. Doen zij dit voor een schouderklopje te krijgen van hun baas, of omdat ze veiligheid erg belangrijk vinden? De kwaliteit van de motivatie bepaalt namelijk vaak het gedrag en kan bovendien beïnvloed worden.

Meer informatie staat in de Handreiking Scan Veilig Gedrag
Direct starten met de Scan Veilig Gedrag? Klik HIER.

Eindrapportage literatuuronderzoek arbeidsveiligheid - Joyce Rupert

Downloaden

Eindrapportage verkennende veldstudie versterken arbeidsveiligheid - Joyce Rupert

Downloaden