De goede praktijk: RI&E met draagvlak bij het Tergooi ziekenhuis

Het Tergooi ziekenhuis doet niet alleen een organisatiebrede risico-inventarisatie. Samen met de medewerkers stelt men per afdeling een specifieke RI&E op. Deze aanpak zorgt voor ‘gedragen’ RI&E’s. Medewerkers voelen zich ook verantwoordelijk.

De risico-inventarisatie op de afdelingen verloopt als volgt. Men organiseert interactieve werkbijeenkomsten. Daar werken medewerkers de risico’s verder uit. De medewerkers worden ook uitgedaagd om met oplossingen te komen om de risico’s te laten afnemen. Het effect is RI&E’s waar medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. Zij gaan zelf aan de slag om risico’s op het gebied van veilig en gezond werken te minimaliseren.

Aanpak en resultaten

Met alle afdelingen van Tergooi wordt in een vierjarige cyclus een RI&E opgesteld. Na de eerste vierjarige cyclus beschikken alle afdelingen over een RI&E.
In een tweede cyclus kunnen deze RI&E’s worden aangescherpt. Enkele thema’s worden nu verder uitgediept.

In de praktijk brengt de leidinggevende van de afdeling de medewerkers eerst op de hoogte. Dat kan met een nieuwsbrief of in het werkoverleg. Het is ook mogelijk dat de leidinggevende de arbo-coördinator vraagt een presentatie te geven over het gezamenlijk opstellen van de RI&E. Vervolgens krijgt iedereen een vragenlijst. Op basis daarvan brengen ze de risico’s in kaart.

Een externe partij die het proces begeleidt, maakt ook een inventarisatie van de risico’s. Dat gebeurt via een rondgang van een arbeidshygiënist. Tijdens een daaropvolgende werkbijeenkomst worden de risico’s besproken met het team.

In groepjes moeten de medewerkers nu twee risico’s uitkiezen. Ze bedenken per risico twee praktische en werkbare oplossingen. Die worden vervolgens plenair besproken.

De uitkomst van deze sessie vormt het startpunt voor het plan van aanpak om het risico daadwerkelijk weg te nemen, te verminderen of een beheersmaatregel toe te passen.

Het is in dit proces een uitdaging om medewerkers betrokken te houden met het plan van aanpak van de risico’s na de werkbijeenkomst.

Daarmaast kijkt Tergooi op basis van alle RI&E’s welke risico’s zo frequent voorkomen dat er een organisatiebrede aanpak wordt opgesteld.

Wat kunnen branches en bedrijven van deze goede praktijk leren?

Leer van de aanpak binnen het Tergooi ziekenhuis en betrek medewerkers bij het opstellen van de RI&E binnen jouw bedrijf.

Ben je werkzaam binnen de branchevereniging? Gebruik dit voorbeeld dan om bedrijven binnen jouw branche te motiveren om actief aan de slag te gaan met hun RI&E. Zo kunnen ze laten zien hoe ze de RI&E in kunnen zetten als middel om samen met medewerkers risico’s ten aanzien van veilig en gezond werken te minimaliseren.

Meer weten?

Website: https://www.tergooi.nl/