Goed Voorbeeld Governance Code

Waarom?

Om de veiligheidscultuur in de gehele keten intrinsiek te verbeteren hebben 15 partners in de Bouw besloten intensiever samen te werken. In de Governance Code leggen zij de gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vast. Zij doen dat door hun werkwijzen te harmoniseren en door instrumenten te uniformeren.

Wat?

De code werkt middels een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten en kernwaarden om de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag in de keten verder te verbeteren.

Hoe?

Alle ondertekenaars van de code committeren zich aan dezelfde doelen en afspraken. De gemeenschappelijke uitgangspunten en kernwaarden worden vervolgens op basis van de Governance Code vertaald in concrete afspraken en acties. De uitvoering wordt daarna opgenomen in een afzonderlijke uitvoeringsagenda. Daarbij gaat het om quick wins, structurele veranderingen op middellange termijn en gedrags- en cultuurveranderingen. 

Wie?

Voor iedereen die in een keten werkt en afhankelijk is van de medewerking van (onder-) aannemers en leveranciers om veilig te kunnen werken.

Meer informatie is te hier vinden.