De Code: Governance Code Veilig werken in de Bouw

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw hebben vijftien initiatiefnemers gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd. Hiermee beogen ze de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag in de keten verder te verbeteren.

Men wil werkwijzen harmoniseren en instrumenten uniformeren ten behoeve van de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag in de keten, via bovengenoemde Governance Code.

Alle ondertekenaars van de code committeren zich aan dezelfde doelen en afspraken. De uitgangspunten en kernwaarden worden vervolgens op basis van de code vertaald in concrete afspraken en acties.

In een afzonderlijke uitvoeringsagenda wordt daarna de uitvoering opgenomen. Daarbij gaat het om quick wins, structurele veranderingen op middellange termijn en gedrags- en cultuurveranderingen. 

Achterliggende gedachte

Er bestaat een grote hoeveelheid wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten om de veiligheid in de bouw te vergroten. Toch vinden er nog veel ongevallen plaats.

Om ervoor te zorgen dat de veiligheidscultuur in de gehele keten intrinsiek verbetert, hebben vijftien partners in de bouw (bouw, weg-/water- /spoorinfra en installatietechniek) besloten intensiever samen te werken. Daarbij wordt de hele bouwketen betrokken.

De uitgangspunten die aan de Governance Code ten grondslag liggen zijn:

 1. Verbetering van de veiligheidscultuur in de gehele sector.
 2. Continue verbetering van de veiligheid bij werkzaamheden in de sector.
 3. Continue verbetering van de veiligheidsprestaties van infrastructurele werken, technische installaties en gebouwen.
 4. Uniformering en standaardisatie van instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen voor een effectiever en doelmatiger veiligheidsbeleid in zowel de eigen organisatie, als binnen de sector.
 5. Creëren van een level playing field, doordat opdrachtgevers en opdrachtnemers zich committeren aan deze code.
 6. De veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag bij de besluitvorming en de uitvoering meewegen gedurende de gehele levenscyclus van bouwwerken.
 7. Monitoring van veiligheidsprestaties en melding van ongevallen en incidenten, te classificeren met gemeenschappelijke standaarden.
 8. Delen van informatie over veiligheid.
 9. Ontwikkelen van risicobeheerssystemen.
 10. Opleidings- en scholingsprogramma’s versterken.
 11. Eenduidige weging van veiligheidscriteria bij aanbestedingen en gunningen. 

De Governance Code heeft een normerende werking. Het naleven van de veiligheidsnormen en -waarden grijpt in op diverse bedrijfsactiviteiten en -processen.

Het kernteam van de Governance Code initieert en zoekt partijen die onderdelen van de uitvoeringsagenda willen realiseren, in de geest van het gedachtegoed. 

Het kernteam is geen uitvoeringsorganisatie. De ondertekenaars van de code zijn wel verantwoordelijk voor het promoten en accepteren van de uniforme werkwijzen, te beginnen met de uitrol daarvan binnen hun organisatie en werkgebieden.

Wat kunnen branches en bedrijven van deze Code leren?

Branches in de bouw worden uitgenodigd om de normatieve werking van de code te onderschrijven. Andere branches kunnen leren van dit voorbeeld gericht op samenwerking in de keten.

Sla ook met andere partijen de handen in ineen binnen uw branche of keten en inspireer, motiveer bedrijven om veilig en gezond werken te borgen.

Bedrijven in de bouw zijn uitgenodigd om de Governance Code te onderschrijven en zodoende bij te dragen aan het borgen van veilig gedrag in de keten. Leer wat de vastgestelde, gezamenlijke norm is binnen de keten en pas het direct toe in de dagelijkse praktijk.

Meer weten?

Lees hier meer over het pilotproject Governance Code Veiligheid in de Bouw of surf direct naar de website.

Wil je weten hoe je een gedragscode opstelt binnen jouw branche? Lees dan hier meer over het Handvat Gedragscodes.